map-o-maticâ„¢ - Provinces of China

en - de
Drag the names of the regions to the correct locations. If you get it right, the names will stick, otherwise they will return to the top.
Inner Mongolia (Nei Mongol)
Tibet (Xizang)
Taiwan (claimed)
Anhui
Beijing
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Ningxia
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanghai
Shanxi
Sichuan
Tianjin
Xinjiang
Yunnan
Zhejiang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image source, license: public domain